فرمانداری فریدن
خانه
بررسي عوامل اقليمي

بررسي عوامل اقليمي منطقه پرتيكان باستان ( شهرستان فريدن ) :


منطقه پرتيكان باستان شامل شهرستانهاي فريدن و فريدونشهر مي باشد كه در بخش غربي استان اصفهان قرار گرفته است. فريدن از دوره هخامنشيان پرتيكان نام داشته و يكي از ايالات بزرگ ايران بوده است كه در بعضي از كتب از آن به نام پاري تاكن نام برده شده است.

شهرستانهاي فريدن و فريدونشهر مناطقي كوهستاني هستند كه داراي آب و هواي معتدل كوهستاني در تابستان و زمستانهاي بسيار سردي مي باشد. اكثر بارش هاي اين مناطق به صورت برف بوده كه ذخيره آبي بسيار غني براي ماههاي گرم سال است، به همين دليل باعث جذب دامداران ايل بختياري به اين مناطق شده است. اين مناطق به دليل موقعيت خوب اقتصادي (از نظر كشاورزي، دامداري، ذخيره هاي آبي بسيار غني و مناظر طبيعي و…) هميشه مورد توجه زمامداران بوده، بطوري كه در برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي استان يكي از اركان اصلي برنامه ريزي ها مي باشد.

در اين مقاله با توجه به آمارهاي هواشناسي سعي شده بيشتر ويژگي هاي اقليمي منطقه بررسي گردد تا از آن بتوان در توسعه اقتصادي منطقه استفاده گردد.
شهرستان فريدونشهر:

شهرستان فريدونشهر با مساحت 145/2236 كيلومتر مربع بين عرض َ37 ° 32 تا َ4 ° 33 شمالي و طول َ36 ° 49 تا َ19 ° 50 شرقي واقع شده است. اين شهرستان از شمال به شهرستان كاشان، از جنوب به شهرستان اصفهان و از سمت غرب به شهرستانهاي نجف آباد، خوانسار و گلپايگان و از شرق به شهرستان هاي كاشان و نطنز محدود مي شود.

شهرستان فريدونشهر با جمعيت 44117 نفر (بر طبق سرشماري آبان 1375) داراي 1 بخش (مركزي)، 1 شهر (فريدونشهر) و 5 دهستان (برف انبار، پشتكوه موگوئي، پيشكوه موگوئي، چشمه لنگان و عشاير) داراي سكنه مي باشد.

شهرستان فريدونشهر از شرق به شهرستان فريدن و از جهات جنوب، غرب و شمال به استان هاي چهارمحال و بختياري، خوزستان و لرستان محدود مي گردد.

ويژگي هاي طبيعي: فريدونشهر منطقه اي است كوهستاني و ارتفاعات آن عبارتند از قله شاهون و كوه كلوسه و كوه كمران، كوهستاني ترين منطقه شهرستان ناحيه پشتكوه و پيشكوه موگوئي است و بعد ناحيه چنارود مي باشد. آب و هواي فريدونشهر معتدل كوهستاني است. برطبق بررسي هاي آماري (1995 - 1976) متوسط باران ساليانه شهرستان 6/505 ميلي متر و متوسط درجه حرارت ساليانه آن 9 درجه سانتي گراد است.

پراكندگي باران و برف در طول سال حداقل 8 ماه و ذخيره برف آنها تا شروع بارندگي سال ديگر ادامه مي يابد. رودخانه ها اغلب در بستري عميق جريان يافته كه آب آنها بهدر مي رود و معمولاً به مصرف كشاورزي نمي رسد. پوشش گياهي اين ناحيه از استپ و چمنزارهاي كوهستاني است.

ويژگي هاي انساني: در مدارك تاريخي و جغرافيايي اين ناحيه به نام پرتيكان معروف است كه شامل فريدن و فريدونشهر مي شود و در مزرعه قهستجان سنگ قبرهاي باستاني وجود دارد.

بسياري از مردم پشتكوه موگوئي هنوز فاقد شناسنامه اند. فريدون شهر از سال 1358 به شهرستان تبديل گشته است. اين منطقه مركز ييلاق ايلات و عشاير چهارلنگ بختياري است.

چهار گروه بختياري، گرجي، ترك و ارمني از تيره هاي معروف اين ناحيه مي باشند و هر گروه به زبان قومي مخصوص بخود تكلم مي كنند.

ويژگي هاي اقتصادي: در زندگي اقتصادي فريدونشهر 3 نوع فعاليت عمده را مي توان تشخيص داد.

كشاورزي، دامداري، صنعت و خدمات و 80% از اهالي به كشاورزي و دامداري اشتغال دارند كه متاسفانه در سالهاي اخير اين آمار كاهش يافته زيرا به علل خاصي به شهرستان هاي ديگر مهاجرت نموده اند. محصولات عمده عبارتند از: سيب زميني و غلات، فراورده هاي دامي گوشت، پوست و پشم كه به اصفهان صادر مي شود. صنايع دستي آن قاليبافي است.
بلاياي طيبعي اقليمي شهرستان فريدونشهر

وقوع سيل: در تاريخ 20/7/70 وقوع سيل باعث قطع خطوط ارتباطي روستائي، تخريب اراضي كشاورزي و تاسيسات روستائي گرديد .

در تاريخ 20/2/71 شهر فريدونشهر و تعدادي از روستاهاي منطقه در محاصره سيل قرار گرفته و 266 واحد مسكوني تخريب و 7950 هكتار از اراضي كشاورزي و به 124 كيلومتر راه آسيب وارد شد .

در تاريخ 24/11/71 شهر فريدونشهر، مصير، اسلام آباد، پشتكوه، سرداب، قلعه سرخ، وحدت آباد، دره سيب و ميلاگرد دچار سيلاب گرديد و موجب خسارت به واحد هاي مسكوني،تجاري، تاسيسات تغذيه مصنوعي، راه هاي ارتباطي و پل ها شد .

سيل در تاريخ هاي 7/2/72 و 19/2/72 سطح وسيعي از منطقه را در نورديد و باعث تخريب صد واحد مسكوني و دهانه پل و چندين رشته قنات و تاسيسات روستائي و آبخيزداري گرديد.

در تاريخ 1/8/73 بعلت جاري شدن سيل باعث خسارت به منازل مسكوني، انبار هاي علوفه، زمينهاي كشاورزي و راهها شد.
ايستگاههاي هواشناسي شهرستان فريدونشهر: در شهرستان فريدونشهر 1 ايستگاه هواشناسي سينوپتيك تكميلي، 1 ايستگاه اقليم شناسي و 7 ايستگاه بارانسنجي موجود مي باشد كه متعلق به اداره كل هواشناسي استان اصفهان است.

درجه حرارت هوا: جهت بررسي وضعيت اقليمي اين شهرستان از اطلاعات هواشناسي ايستگاه سينگرد استفاده شده است، گرمترين ماه با متوسط 20 ساله ميانگين روزانه 3/21 درجه سانتيگراد در تيرماه و سردترين آن با 5/4- درجه سانتيگراد در ماه دي اتفاق افتاده است. ميانگين بلند مدت سالانه دما 9 درجه سانتيگراد مي باشد. كمترين دماي ثبت شده در طول دوره آماري مربوطه 33- و بيشترين دما 37 درجه سانتيگراد بوده است، يعني اختلاف بين كمترين و بيشترين دماي مشاهده شده در دوره آماري 70 درجه سانتيگراد بوده است.

بارندگي: بيشترين مقدار بارندگي ساليانه در سال 1986 ميلادي برابر 6/505 ميليمتر و كمترين مقدار 5/202 ميليمتر در سال 1995 گزارش شده است. ميانگين 20 ساله بارندگي 6/505 ميليمتر مي باشد. بيشترين مقدار بارندگي متعلق به فصل زمستان مي باشد كه 3/169 ميليمتر مي باشد كه 4/47 درصد از بارندگي ساليانه اين شهرستان را به خود اختصاص داده است. و كمترين بارش سالانه متعلق به فصل تابستان با 2 ميليمتر بارش كه 6/0 درصد از بارش سالانه را دارا مي باشد. دومين فصل پر بارش پائيز با 5/129 ميليمتر بارندگي كه 3/36 درصد و بعد از آن فصل بهار با 2/56 ميليمتر و 7/15 درصد از بارش ساليانه را دارا هستند.

يخبندان: دوره يخبندان در اين شهرستان بطور متوسط در سال 164 روز است كه زودترين تاريخ وقوع يخبندان 22 شهريور و ديررس ترين آن 20 آبان گزارش شده، زودرس ترين تاريخ خاتمه 21 فروردين و ديررس ترين آن 3 خرداد به ثبت رسيده است.
تقسيم بندي آب و هوائي شهرستان فريدونشهر: تعيين آب وهواي اين شهرستان از روي اطلاعات ايستگاه اقليم شناسي سينگرد انجام گرفته كه براساس طبقه بندي اقليمي به روش دومارتن و ضريب خشكي Ia= 18.8 جز مناطق نيمه خشك و با استفاده از روش آمبرژه با ضريب خشكي Q2= 29.1 جز مناطق نيمه خشك سرد و همچنين با روش سليانينوف و ضريب هيدروترميك I=0.68 جز مناطق استپي خشك متمايل به استپ معمولي تعيين مي گردد .


شهرستان فريدن (داران):

شهرستان فريدن با مساحتي در حدود 022/3282 كيلومتر مربع بين 32 32 تا 21 33 عرض شمالي و 52 49 تا 51 50 طول شرقي قرار دارد.

اين شهرستان از شمال به شهرستان خوانسار، از جنوب به استان چهارمحال و بختياري، از مشرق به شهرستان نجف آباد و از مغرب به اليگودرز محدود مي گردد.
ويژگي هاي طبيعي: فريدن منطقه اي است كوهستاني كه اطراف آن را كوههاي مرتفع محاصره نموده است از جمله كوه فردون در جنوب منطقه كه از انشعابات زاگرس مي باشد و دالانكوه كه در شرق شهرستان فريدن واقع و چون ديواري بين داران مركز شهرستان و بخش چادگان حايل است و گلستان كوه كه در شمال و بين خوانسار و فريدن مي باشد، اغلب كوههاي فريدن عريان و سنگلاخي بوده ولي با وجود اين كوههاي جنوبي از پوشش گياهي خوبي برخوردار است. كوهستاني بودن منطقه و ارتفاع زياد آن از سطح دريا موجب ريزش بارندگي، بويژه بصورت برف گشته كه خود در سر سبزي و رويش گياهان مختلف مؤثر است ومراتع سرسبز و خرمي را بوجود مي آورد كه همين عوامل باعث جذب دامداران ايل بختياري به منطقه مي شود. پوشش گياهي منطقه را گون، گز، كرفس كوهي و درختان پراكنده بلوط تشكيل مي دهند.

آب و هوا: آب و هواي اين شهرستان در بهار و تابستان معتدل و در زمستان بسيار سرد مي باشد. بر طبق بررسي هاي آماري (2000 - 1981) متوسط باران ساليانه شهرستان فريدن 4/317 ميلي متر و متوسط درجه حرارت ساليانه آن 4/10 درجه سانتي گراد است.

رودهايي نيز از كوهستان هاي منطقه سرچشمه گرفته كه جهت حركتشان شرقي غربي و يا جنوبي شمالي مي باشد و بيشتر به زاينده رود مي ريزند از جمله رود مرغاب كه منطقه بسيار وسيعي از نجف آباد را مشروب و يا آبخور سنگ را مي توان نام برد. رودخانه زاينده رود پس از گذشتن از بختياري وارد فريدن شده و سپس به سد زاينده رود مي ريزد. سد زاينده رود نيز در فريدن تاسيس و ميزان آبگيري آن معادل 1450 ميليون متر مكعب آب مي باشد.

ويژگي هاي انساني: فريدن در دوره هخامنشيان پرتيكان نام داشته و يكي از ايالات بزرگ ايران بوده است كه پس از هجوم اسكندر مقدوني ميدان تاخت و تاز يونانيان گشت و رو به ويراني نهاد بعضي از مورخين نيز اين منطقه را بنام (پاري تاكن) ناميده اند.

نژاد مردم آن آريايي مي باشد ولي در زمان صفويه عده اي از ارامنه و گرجي ها به اين منطقه كوچانده شدند كه هم اكنون در دو شهرستان (فريدن و فريدونشهر) زندگي مي نمايند. شهرستان فريدن با جمعيت 136404 نفر (بر طبق سرشماري آبان 1375) داراي 3 بخش (بويين و مياندشت، چادگان، مركزي) و 6 شهر (افوس، بويين و مياندشت، چادگان، رزوه، داران و دامنه) و 12 دهستان (سردسير، كرچمبو جنوبي، كرچمبو شمالي، گرجي، ييلاق، چناررودجنوبي، چناررودشمالي، كبوتر سرخ، دالانكوه، زاينده رود شمالي، ورزق، ورزق جنوبي) داراي سكنه مي باشد.

اقتصاد: اقتصاد فريدن كلاً بر پايه كشاورزي و دامداري استوار است، زمين هاي حاصلخيز و آب رودها و چشمه ها موجب جذب روستائيان به كشاورزي شده است عمده محصولات آنها سيب زميني، يونجه، غلات و حبوبات است كه بين آنها اهميت سيب زميني از همه بيشتر است و همه ساله هزاران تن به ديگر نقاط صادر و منبع درآمد خوبي براي مردم منطقه مي باشد. دامداري نيز از رونق خوبي برخوردار و همه ساله تعدادي دام زنده به مركز استان جهت ذبح صادر و لبنيات آن نيز فراوان و معروف است.
بلاياي طيبعي اقليمي شهرستان فريدن:

وقوع سيل: در تاريخ 20/7/70 در اثر جاري شدن سيل در منطقه تعدادي از واحد هاي مسكوني روستائي دچار خسارت شده چندين رشته قنات و تاسيسات تغذيه مصنوعي تخريب گرديد .

سيل تاريخ 24/11/71 در شهرهاي داران، بوئين و ميانه دشت، چادگان و مناطق روستائي در محاصره فرار گرفته باعث خسارت به منازل مسكوني، تاسيسات روستائي، راهها و تاسيسات تغذيه مصنوعي و آبخيز داري شد.

سيل در تاريخ هاي 7/2/72 و 19/2/72 قسمت اعظم منطقه را فراگرفت و باعث تخريب اراضي كشاورزي، مناطق مسكوني، و تاسيسات روستائي گرديد .

وقوع سيل در تاريخ هاي 1/8/73 و 26/8/73 در شهرهاي داران، چادگان، بوئين و ميان دشت و مناطق روستائي باعث تخريب 428 منزل مسكوني، 14 كيلومتر راه ارتباطي و 25 دهنه پل گرديد. شايان ذكر است كه در اين حادثه چند از اهالي منطقه كشته و تعدادي از احشام تلف شدند و خسارات زيادي به تاسيسات آبخيز داري و تغذيه مصنوعي و اراضي كشاورزي وارد گرديد .
ايستگاههاي هواشناسي شهرستان فريدن: در شهرستان فريدن 1 ايستگاه هواشناسي سينوپتيك، 4 ايستگاه اقليم شناسي و 12 ايستگاه بارانسنجي موجود مي باشد كه متعلق به اداره كل هواشناسي استان اصفهان است.

رژيم حرارتي شهرستان فريدن:

با توجه به نمودار رژيم حرارتي شهرستان فريدن ميانگين ماهانه دما زنگوله مانند است. در اينجا پاشنه نخستين زنگوله بر سردترين ماه سال ژانويه با ميانگين 1/3- درجه سانتيگراد تكيه مي زند. از آن پس با نزديك شدن به ژوئيه يعني گرمترين ماه سال با ميانگين 23 درجه سانتيگراد دما آرام آرام و با روندي كم و بيش متغير افزايش مي يابد. با پشت سر گذاشتن ژوئيه باز دماي هوا با همان روند كه افزايش يافته بود كاهش مي يابد و سرانجام در ماه دسامبر با ميانگين 3/0 درجه سانتيگراد بر پاشنه دوم جاي مي گيرد. ميانگين شيب افزايش دما در نيمه نخستين سال 4/4 درجه سانتيگراد به ازاء هر ماه و ميانگين شيب كاهش دما در نيمه دوم سال 5/4 سانتيگراد به ازاء هر ماه است و اين مطلب نشان دهند و اين است كه روند كاهش دما افزايش آن متعادل است.

دامنه تغييرات ميانگين دما در شهرستان مزبور 26 درجه سانتيگراد است. ميانگين دماي كمينه ماهها بين 2/9- تا 15 درجه سانتيگراد در تغيير بوده و نوسان ميانگين دماي بيشينه آن هم بين 3 تا 31 درجه سانتيگراد در نوسان مي باشد. دامنه نوسان دما بين اين دو منحني 2/40 درجه سانتيگراد است. در نمودار مزبور دامنه تغييرات دماي مطلق بيشينه و كمينه نسبت به ميانگين درجه حرارت سنجيده شده است. دامنه نوسان دماي مطلق كمينه بين 5/8 تا 3/26- درجه سانتيگراد و دماي مطلق بيشينه آن هم بين 2/13 تا 37 درجه سانتيگراد در نوسان مي باشد. دامنه نوسان دما بين اين دو منحني 3/63 درجه سانتيگراد است.

ميانگين سالانه دما در اين شهرستان 4/10 درجه سانتيگراد است.

ميزان تغييرات فصلي درجه حرارت در شهرستان فريدن در نمودار زير ارائه شده است. ميانگين دماي تابستان 3/21 درجه سانتيگراد در پائيز 1/6 ، در زمستان 8/0- و در بهار 15 درجه سانتيگراد مي باشد.

براي اينكه روند عمومي تغييرات دما بهتر نمايانده شود، نمودارهاي ميانگين متحرك 3 و 5 ساله داده ها نسبت به خط ميانگين نشان داده شده است. چنانكه در اين نمودار مشاهده مي شود ميانگين متحرك سه ساله تا قبل از سال 1987 كمتر از ميانگين كل 4/10 درجه سانتيگراد بوده است. پس از آن براي مدت 3 سال (1990-1987) يك دوره گرم آغاز و به انجام رسيده است. از سال 1990 باز ميانگين متحرك 3 ساله پايين تر از ميانگين كل قرار گرفته است، به بيان ديگر در همين دوره آماري كوتاه دو نيم دوره سرد و دو دوره گرم را مي توان در نظام دماي ايستگاه ديد و رديابي كرد. در منحني ميانگين متحرك 5 ساله تا پيش از سال 1988 ميانگين متحرك كمتر از ميانگين كل قرار گرفته است. پس از آن براي مدت تنها يكسال دما اندكي بالاتر از حد نرمال بوده و مجدداً دماي هوا به زير نرمال رفته و سرد شده و از سال 1995 تا بحال دما همچنان روند افزايشي خود را داشته است. نكته قابل توجه اينكه دما در اين شهرستان در حال افزايش است. زيرا ميانگين دماي سالانه از سال 1995 تابحال روند افزايشي داشته است. ميانگين دما در منحني متحرك 5 ساله در دوره هاي گرم 7/10 درجه سانتيگراد و در دوره هاي سرد 10 درجه سانتيگراد بوده است.

رژيم بارندگي شهرستان فريدن: شناخت رژيم بارندگي در هر منطقه از نظر مطالعات مربوط به بارندگي اهميت وپژه اي دارد. زيرا رژيم بارندگي تمام مظاهر حيات بويژه نظام كشاورزي، آبياري و نيازهاي آبي در دوره هاي مختلف را تحت تاثير قرار مي دهد.

ميزان بارندگي فصلي و درصد آن نسبت به كل بارش سالانه در نمودار زير ارائه شده است. پر باران ترين فصل سال در شهرستان فريدن زمستان است كه حدود 48 درصد كل بارندگي سالانه را به خود اختصاص مي دهد. دومين و سومين فصل بارش به ترتيب پائيز و بهار است كه تقريباً 5/32% و 19% كل بارندگي سالانه شهرستان مورد نظر را تشكيل مي دهد. ميزان بارندگي در تابستان بسيار اندك مي باشد. نمودارهاي تغييرات بارندگي ماهانه شهرستان فريدن بازگوي اين واقعيت است كه بارندگي در منطقه معمولاً از اكتبر (مهرماه) آغاز شده و تا ماه مي (ارديبهشت) ادامه مي يابد. در پس اين دوره، خشكي به مدت چهار ماه فرا مي رسد. حداكثر بارش در ايستگاه مورد نظر (داران) در ماه مارس يعني از 10 اسفند تا 11 فروردين ماه مي باشد. در اين ماه بطور متوسط 22 درصد بارندگي سالانه انجام مي شود. بررسي تغييرات ميزان بارش سالانه در دوره هاي 3و 5 ساله در نمودار مربوطه نمايش داده شده كه دو دوره پر بارش و سه دوره كم بارش را مشخص مي كند. ميانگين دوره هاي كم بارش اين شهرستان 8/288 ميلي متر و دوره هاي پر بارش آن 5/345 ميلي متر است.

فراواني روزهاي يخبندان: بنابه تعريف يك روز يخبندان به هر 24 ساعتي مي گويند كه طي آن حداقل دماي هوا به صفر يا كمتر از صفر برسد.

ميانگين سالانه تعداد روزهاي يخبندان در ايستگاه داران 107 روز است. حداكثر روزهاي يخبندان منطبق بر سردترين ماه سال ژانويه (دي ماه) و دسامبر (آذرماه) مي باشد كه بطور متوسط در ماه ژانويه 22 روز و در ماه دسامبر به 20 روز مي رسد. در ماه جولاي اصلاً يخبنداني اتفاق نمي افتد و ميزان وقوع يخبندان در ماههاي ژوئن، اوت و سپتامبر هم بسيار اندك است.

روزهاي يخبندان معمولاً از ماه اكتبر آغاز مي شود و آخرين روزهاي يخبندان در ماه مي اتفاق مي افتد.

رطوبت نسبي هوا: با گرم شدن هوا كم كم درصد رطوبت نسبي منطقه رو به كاهش مي گذارد بطوري كه در ماههاي جولاي و اوت به كمترين مقدار خود مي رسد. ميانگين كلي رطوبت نسبي هوا در شهرستان فريدن بين 24 درصد در ماه اوت (مردادماه) تا 64 درصد و درماه ژانويه (دي ماه) نوسان دارد. ميانگين سالانه رطوبت نسبي هوا در شهرستان مورد نظر به طور متوسط 42 درصد است.

تحليل وزش باد در شهرستان فريدن: با توجه به اطلاعات باد از سالهاي 99-92 ايستگاه هواشناسي فريدن و گلبادهاي ترسيمي ملاحظه مي گردد باد غالب كلي به طبع سيستم هاي جوي عبوري از سطح استان كه غربي مي باشد جهت كلي و باد غالب كلي در جهت غربي مي باشد ولي در طول سالهاي مختلف و با توجه به موقعيت اقليمي و اطلاعات ثبت شده باد غالب در جنوب و با اولويت جنوب غربي مي باشد و ميانگين حداكثر باد در محدوده 10-7 متر بر ثانيه بوده است. همچنين تحليل فصلي گلبادهاي رسم شده مربوط به سال 1999 ميلادي نشان مي دهد در فصل بهار باد غالب در سمت جنوب غربي مي باشد. متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 2/5 متر بر ثانيه و درصد جريانات آرام 53 درصد برآورد شده است. در فصل تابستان به علت استقرار سيستم هاي پايدار جنوبي كشور باد غالب جنوبي و شمال غربي بوده و متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 6/4 متر بر ثانيه محاسبه شده و درصد جريانات آرام 6/54 درصد بوده است. در فصل پائيز در همين سال به علت تغيير الگوهاي سيستم هاي جوي جهت باد به سمت شرق متمايل گشته و باد غالب شمال شرقي بوده است. درصد جريانات باد آرام 3/68 درصد بوده و ميانگين سرعت اندازه گيري شده 7/4 متر برثانيه بوده است. در فصل زمستان سمت باد غالب منطقه شمال غربي و جنوب غربي بوده است و 71 درصد از جريانات باد آرام و متوسط سرعت باد اندازه گيري شده 8/4 متر بر ثانيه محاسبه شده است.
تقسيم بندي آب و هوائي شهرستان فريدن: شهرستان فريدن بر اساس تقسيم بندي اقليمي دو مارتن و ضريب خشكي Ia =17.39 جز مناطق نيمه خشك و با استفاده از طبقه بندي آمبرژه و ضريب خشكي Q2 = 29.2 جز مناطق نيمه خشك و براساس ضريب هيدروترميك سليانينوف به سه منطقه شامل شمال غربي شهرستان با استپ معمولي ، قسمت مركزي استپ خشك و قسمتهاي جنوب شرقي نيمه بياباني تعيين شده است .
منحني آمبروترميك شهرستان فريدن: با توجه نمودار مربوطه دوره خشكي در اين شهرستان از ماه آوريل شروع و تا نيمه دوم اكتبر ادامه مي يابد، به عبارتي در اين شهرستان تقريباً 5/6 ماه از سال خشكي حاكم مي باشد. بر طبق اين نمودار دوره تر از نيمه دوم مهرماه شروع و تا دهه آخر فروردين ماه سال بعد ادامه مي يابد.


فهرست منابع

1) اداره كل هواشناسي استان اصفهان، گزارش پروژه اطلس بلاياي طبيعي اقليمي استان اصفهان، كميته فرعي بلاياي جوي و اقليمي استان

2) شفقي. سيروس، جغرافياي اصفهان، 1381، چاپ اول، انتشارات دانشگاه اصفهان

3) سجادي ناييني. سيدمحمد، كتابشناسي اصفهان، 1370، ميراث فرهنگي استان اصفهان

4) ناطقي.همايون، جغرافياي طبيعي استان اصفهان، ديماه 1376، گزارش يكم، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان

5) پرندي و خائفي. داريوش و محمدرضا، جهانگردي و ميراث فرهنگي، آبان 1375، گزارش پانزدهم، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان

6) دبيران گروههاي آموزشي جغرافياي استانها، جغرافياي كامل ايران، جلد2، زمستان 1366، شركت چاپ و نشر ايران

7) اداره كل هواشناسي استان اصفهان، طرح مطالعات گسترش ايستگاههاي هواشناسي استان اصفهان، كميته فرعي بلاياي جوي و اقليمي استان

8) سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان، سالنامه آماري استان اصفهان 1380، آبانماه 81، معاونت آمار و انفورماتيك

9) سازمان هواشناسي كشور، سالنامه هاي آماري سالهاي 2000-1981، مركز خدمات ماشيني سازمان هواشناسي كشور

10) عليزاده. كمالي. موسوي. موسوي بايگي. امين. غلامعلي. فرهاد. محمد، هوا و اقليم شناسي، 1379، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد
تاریخ به روز رسانی: 1393/12/13
تعداد بازدید: 10258
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal